ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน-ท่าโคก ม. 2ราคากลาง 534,000.- บาท(ห้าแสนสามหมื่่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
27 ธ.ค. 2560
272 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายไร่หญ้า-หินหลัก(ช่วงน้ำกัดเซาะขาด)ม.1 ราคากลาง 152,200.- บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
15 ธ.ค. 2560
273 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน(ช่วงน้ำกัดเซาะขาด)ม.11 ราคากลาง 103,500.- บาท(หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
15 ธ.ค. 2560
274 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยน้ำใส ม.1 ราคากลาง 270,600.- บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
15 ธ.ค. 2560
275 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน-ในอ่าว ม.12ราคากลาง 528,200.- บาท(ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
07 ธ.ค. 2560
276 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาพับผ้า ม.11ราคากลาง 526,900.- บาท(ห้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
21 พ.ย. 2560
277 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโทรเลข ม.13ราคากลาง 526,900- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
31 ต.ค. 2560
278 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10 ราคากลาง 526,900.- บาท (ห้าแสนสองหมื่่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
19 ต.ค. 2560
279 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
03 ต.ค. 2560
280 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
03 ต.ค. 2560
281 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประปี พ.ศ.2560(งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
03 ต.ค. 2560
282 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
03 ต.ค. 2560
283 ประกาศราคากลางโครงการตีเส้นจราจรถนนสาย 4215 ม.5,7,12 ราคากลาง 389,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
212
22 ก.ย. 2560
284 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านปราบราษฎร์อุทิศ ม.6 ต.สี่ขีดราคากลาง 72,000.- บาท(เจ็ดหมื่่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
18 ก.ย. 2560
285 ประกาศงานตรวจรับพัสดุโครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่่องเล่นเด็กให้กับศพด.จำนวน 4 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
227
18 ก.ย. 2560
286 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยรัก ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
18 ก.ย. 2560
287 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยรัก ม.9 ราคากลาง 513,100.- บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)งบประมาณจัดจ้าง 495,900.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
12 ก.ย. 2560
288 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตรับผิดชอบอบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
237
08 ก.ย. 2560
289 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการซื้อรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
233
24 ส.ค. 2560
290 ประกาศตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านน้ำร้อน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
22 ส.ค. 2560
291 ประกาศงานตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนำ้ตกประชาสรรค์ ม.8 ต.สี่่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
234
18 ส.ค. 2560
292 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านน้ำร้อน ม.1 ต.สี่ขีดราคากลาง 112,900.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
18 ส.ค. 2560
293 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกประชาสรรค์ ม.5 ราคากลาง 513,100.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
16 ส.ค. 2560
294 ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นเด็กให้กับศพด. จำนวน 4 แห่ง ราคากลาง 199,600.- บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
04 ส.ค. 2560
295 ประกาศงานตกลงราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นเด็กให้กับศพด. จำนวน 4 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
04 ส.ค. 2560
296 ประกาศงานตกลงราคาโครงการวางงท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายราษฎร์บำรุง ม.3 งบประมาณจัดจ้าง 324,900.- บาท(สามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
27 ก.ค. 2560
297 ประกาศราคากลางโครงการวางงท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายราษฎร์บำรุง ม.3 ราคากลาง 324,900.- บาท(สามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
26 ก.ค. 2560
298 ประกาศงานตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านเขาพับผ้า ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
24 ก.ค. 2560
299 ประกาศตกลงราคาโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
224
24 ก.ค. 2560
300 รายงานผลการพิจารณาโครงการซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
19 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16