ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง - น้ำร้อน ม. 7 ราคากลาง 531,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
10 พ.ค. 2561
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
08 พ.ค. 2561
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
08 พ.ค. 2561
244 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโทรเลขม.13 ราคากลาง 531,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
20 เม.ย. 2561
245 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขุนเดช ม. 3 ราคากลาง 531,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
20 เม.ย. 2561
246 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง ม.6 ราคากลาง 1,142,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
250
20 เม.ย. 2561
247 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองท่าเรือรี ม.11 ราคากลาง 196,800.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
20 เม.ย. 2561
248 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองท่าเรือรีเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่งช่วงห้วยน้ำใสม.1 ราคากลาง 106,100.- บาท(หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
20 เม.ย. 2561
249 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำหรับผู้บริหารอบต.สี่ขีด ราคากลาง901,000.- บาท(เก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
20 เม.ย. 2561
250 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำร้อน ม.1 ราคากลาง 137,000.- บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
10 เม.ย. 2561
251 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบาน้ำซอยป่าตอ ม.2 ราคากลาง 162,000.- บาท(หนึ่่งแสนหกหมื่่นสองพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
04 เม.ย. 2561
252 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน ม.2 ราคากลาง 526,000.- บาท(ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
04 เม.ย. 2561
253 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561(ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
02 เม.ย. 2561
254 ประกาศรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2561 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
02 เม.ย. 2561
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น ถนนสายยางโพรง-น้ำร้อนม.11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
228
30 มี.ค. 2561
256 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
22 มี.ค. 2561
257 ประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น ถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
13 มี.ค. 2561
258 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยรักษ์ ม.9 ราคากลาง 525,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
09 มี.ค. 2561
259 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนช้างร้อง ม.2 ราคากลาง 525,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
09 มี.ค. 2561
260 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาพับผ้า ม.11 ราคากลาง 528,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นนแปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
22 ก.พ. 2561
261 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน ม.11ราคากลาง 836,000.- บาท(แปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
22 ก.พ. 2561
262 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง หมู่ 6 และถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย หมู่ 6 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
231
19 ก.พ. 2561
263 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ ม.5 ราคากลาง 489,000.- บาท (สี่่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
16 ก.พ. 2561
264 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10 ราคากลาง 374,000.- บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
224
14 ก.พ. 2561
265 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขวาง-เกล็ดแรด ม.4 ราคากลาง 534,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
31 ม.ค. 2561
266 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสมชาย ม.6 ราคากลาง 437,500.- บาท(สี่แสนสามหมื่่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
31 ม.ค. 2561
267 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง ม.6 ราคากลาง 534,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
25 ม.ค. 2561
268 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสมชาย-หัวกา ม.6 ราคากลาง 437,500.- บาท(สี่แสนสามหมื่่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
17 ม.ค. 2561
269 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบาน้ำถนนสายซอยหมอแก้วม.7และซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายซอยห้วยพรุชิง ม.7 ราคากลาง 130,000.- บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
17 ม.ค. 2561
270 ประกาศแผนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
04 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16